PLAN STRATEGICZNY CARREFOUR 2026

PLAN STRATEGICZNY CARREFOUR 2026

 • 08.11.2022
 • O nas

8 listopada Carrefour ogłosił nowy plan strategiczny “Carrefour 2026” w celu przyspieszenia swojej transformacji w zupełnie wyjątkowym kontekście makroekonomicznym, geopolitycznym i klimatycznym. Po skutecznym zakończeniu swojej transformacji, Carrefour stoi obecnie na najlepszej pozycji, aby odpowiedzieć na kryzys i umocnić swoją pozycję lidera, dzięki oparciu swojej strategii o raison d'être – transformację żywieniową dla wszystkich, a także na swoim cyfrowym modelu omnikanałowym zaprezentowanym w 2021 r.

Dzięki planowi Carrefour 2026 Grupa wraca do swojego pionierskiego ducha, aby oferować lepsze usługi dla klientów w oparciu o dwa filary:

1. Zobowiązanie do bycia jak najbardziej dostępnym dla wszystkich klientów

Aby pomóc klientom w radzeniu sobie z wyzwaniem związanym z siłą nabywczą pieniądza oraz zwalczaniu zmian klimatycznych, Carrefour ogłasza następujące inicjatywy:

 • Marki własne zostaną umiejscowione w sercu modelu handlowego firmy; będą one stanowić 40% sprzedaży żywności w 2026 r. (w porównaniu do 33% w 2022 r.)
 • Przyspieszony rozwój formatów dyskontowych: ponad 470 sklepów Atacadao w Brazylii w 2026 r. (+200 w porównaniu do 2022) oraz uruchomienie sieci Atacadao we Francji jesienią 2023 r.
 • Większe wsparcie dla zrównoważonego rolnictwa dzięki osiągnięciu sprzedaży o wartości 8 mld EUR w 2026 r. ze sprzedaży certyfikowanych produktów zrównoważonych (+40% w porównaniu do 2022 r.)
 • Zobowiązanie 100 największych dostawców Grupy do dążenia do zmniejszenia wzrostu globalnej temperatury o 1,5°C do 2026 r., w przeciwnym razie zostaną usunięci z listy partnerów biznesowych

Potwierdzenie naszych silnych ambicji w zakresie e-commerce – Carrefour potwierdza swój cel wskaźnika GMV (wartość towaru brutto) e-commerce na poziomie 10 mld EUR w 2026 r. oraz wzrost stałych dochodów operacyjnych z działalności e-commerce o 200 mln EUR w 2026 w porównaniu do 2021 r.

2. Budowanie firmy przyszłości

W celu uzyskania jeszcze lepszych wyników, Carrefour wprowadza innowacje w zakresie swojej organizacji, nowych biznesów oraz inicjatyw społecznych:

 • Transformację wszystkich procesów operacyjnych dzięki przeformułowanej organizacji oraz rozwiązaniom cyfrowym, co przyczyni się do  oszczędności rzędu 4 mld EUR do 2026 r.
 • Ambitną politykę energetyczną, której wyrazem będzie radykalne zmniejszenie zużycia energii (-20% do 2026 r. w Grupie oraz do 2024 r. we Francji) oraz wykorzystanie powierzchni parkingów do produkcji energii fotowoltaicznej (4,5 mln m2 paneli słonecznych do 2026 r.).
 • Utworzenie joint venture ze spółką Publicis, by wspólnie stać się liderem w europejskim kanale sprzedażowym Retail media.
 • Zwiększenie wartości nieruchomości Grupy poprzez rozwój projektów mixed-use we Francji, a także utworzenie w Brazylii największej firmy zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami w Ameryce Południowej.
 • Nowe kroki promujące inkluzywność:
 • Opracowanie polityki promowania różnorodnego pochodzenia
 • Zatrudnienie 15.000  pracowników z niepełnosprawnościami do 2026 r. (+50% w porównaniu do 2022 r.)
 • Uruchomienie w 2023 roku programu akcjonariatu pracowniczego dostępnego dla 350 000 pracowników i wykorzystywanego częściowo do finansowania projektów CSR

Zwiększenie liczby inwestycji dla podniesienia wartości firmy

Carrefour zwiększa tempo swoich rocznych inwestycji do 2 mld euro (w porównaniu do 1,7 mld euro obecnie) i ustalił cel wygenerowania ponad 1,7 mld euro wolnych przepływów pieniężnych netto do 2026 r.

Prezes Alexandre Bompard zadeklarował: “Na przestrzeni pięciu lat przeprowadziliśmy bardzo głęboko transformację Carrefour, umieszczając klienta w centrum naszego modelu, a także wróciliśmy na ścieżkę rentownego wzrostu, opierając strategię firmy o nasz raison d'être, czyli transformację żywieniową dla wszystkich. Chciałbym podkreślić ogrom pracy wszystkich zespołów, która umożliwiła Carrefour osiągnięcie celów swojego planu strategicznego.

Dzisiaj otwieramy nowy rozdział transformacji Grupy. Carrefour 2026 to plan ofensywy rynkowej realizowany w obliczu inflacji i zmian klimatycznych. Dzięki naszemu modelowi omnikanałowemu zaprezentowanemu podczas Dnia Cyfrowego Carrefour, jesteśmy dziś firmą znajdującą się na najlepszej możliwej pozycji do stawienia czoła kryzysom oraz odpowiedzi na nowe oczekiwania konsumentów.

Dzięki Carrefour 2026 przyspieszamy naszą transformację poprzez zobowiązanie, by jak najbardziej dostępnym dla naszych klientów, budować firmę przyszłości oraz konsolidować nasz model zrównoważonego rozwoju. Jest to bardzo ambitny plan, którego realizacją będziemy sterować poprzez szczegółowe cele operacyjne i finansowe, a także socjalne.

Mamy zaufanie do siły naszego modelu, dlatego będziemy jeszcze mocniej inwestować w nasze biznesy i sklepy, stale zwiększając przepływy pieniężne.

Reasumując, Carrefour 2026 to plan tworzący wartość dla wszystkich.”

Dzięki planowi „Carrefour 2022” firma wróciła na silną pozycję

Po transformacji przeprowadzonej zgodnie z planem “Carrefour 2022”, Grupa odzyskała centralne miejsce oraz silną pozycję w światowym handlu detalicznym. Transformacja ta została oparta o następujące elementy:

• Raison d'être – pozycję lidera Transformacji Żywieniowej dla wszystkich – manifestowana w sklepach kampaniami „Act for Food”.

• Klient powrócił do serca naszego modelu dzięki codziennemu monitoringowi wskaźnika NPS® na wszystkich szczeblach organizacji.

• Ambicja – by być światowym liderem w branży Digital Retail – manifestowana poprzez:

 • Rozwój e-commerce (wskaźnik GMV pomnożony przez 4 od 2017 r.)
 • Uruchomienie biznesu opartego o Data i Retail media, Carrefour Links, w 2021 r.
 • Cyfryzację usług finansowych.

• Przeformułowana oferta handlowa dzięki następującym elementom:

 • Transformacja marek własnych Carrefour, które stanowią 33% sprzedaży żywności (w porównaniu do 25% w 2018 r.).
 • Przeformułowanie oferty z kategorii non-food oraz uruchomienie przestrzeni „In & Out”.
 • Bardziej konkurencyjna polityka reklamowa i promocyjna.

• Skuteczne przestawienie się geograficzne na Europę i Amerykę Łacińską dzięki:

 • - Zakończeniu prowadzenia działalności w Azji na bardzo korzystnych warunkach
 • - Przejęciu Grupo BIG, które sprawiło, że Carrefour stał się niekwestionowanym liderem w Brazylii
 • - Zwiększeniu liczby sklepów dzięki otwarciu ponad 3.500 sklepów pod marką Carrefour oraz 130 sklepów Atacadao od 2018 r.

• Kulturze osiągania wyników, która umożliwiła:

 • Redukcję kosztów o blisko 1 mld EUR rocznie od 2018 r.
 • Osiągnięcie pozycji globalnego lidera w ramach CSR.

Sukces tego planu umożliwił Grupie poprawę swojego profilu handlowego, ekonomicznego i finansowego:

 • Odzyskanie stałej dynamiki zwiększania udziałów w rynku we wszystkich kluczowych krajach działalności Grupy
 • Coroczne zwiększanie Stałych Dochodów Operacyjnych, z poziomu 1,9 mld EUR w 2018 r. do 2,3 mld EUR w 2021 r.

• Przyspieszenie generowania wolnych przepływów pieniężnych netto do ponad 1 mld EUR rocznie

• Zmienioną politykę wynagradzania akcjonariuszy poprzez płatność dywidendy zwykłej w całości w gotówce (zamiast częściowej płatności w akcjach) oraz regularny wykup akcji od 2021 r.

„Carrefour 2026" – nowy cel stania się firmą przyszłości jak najbardziej dostępnym dla wszystkich klientów

Na bazie tych osiągnięć Carrefour przyspiesza swoją transformację w myśl zasady raison d'être: „bycie liderem transformacji żywieniowej dla wszystkich”. Nasz model „Digital Retail Company" został opracowany w listopadzie 2021 r. Stanowi on matrycę obecnego nowego rozdziału transformacji Grupy. Plan Carrefour 2026 udziela konkretnych odpowiedzi w kontekście inflacji i kryzysu klimatycznego, kapitalizując możliwości oferowane przez rewolucję cyfrową.

I/ Zaangażowanie w udostępnianie najlepszych produktów wszystkim naszym klientom

Dzięki sukcesowi komercyjnemu osiągniętemu w ostatnich latach, Grupa posiada obecnie lojalną i szybko rosnącą bazę klientów. Carrefour zamierza kapitalizować swoje mocne strony i skonsolidować swój model biznesowy dzięki jego uproszczeniu.

1. Wyróżniająca się oferta, odzwierciedlająca raison d'être

Ustawienie naszej marki własnej w centrum modelu handlowego

Produkty marki Carrefour stanowią strategiczną dźwignię do wyróżnienia się i uzyskania konkurencyjnej pozycji na rynku. Znane przez klientów ze swojej jakości, odpowiadającej jakości marek krajowych, a także ze swojej konkurencyjnej ceny, stanowią skuteczną odpowiedź na inflację. Produkty Simpl' są atrakcyjniejsze cenowo niż produkty oferowane w dyskontach.

• Grupa będzie nadal rozwijać i promować swoją gamę produktów marki, aby osiągnąć cel ich sprzedaży na poziomie 40% sprzedaży żywności w 2026 r. (w porównaniu do 33% w 2022 r.), tj. prawie co drugi produkt sprzedawany w sklepach.

 • Ich jakość będzie nadal ulepszana dzięki usunięciu 2.600 ton cukru, 250 ton soli oraz nowych kontrowersyjnych substancji (łącznie 120 od 2018 r.).

Wsparcie dla zrównoważonego rolnictwa oraz więcej trendów odpowiedzialnej konsumpcji

Oczekiwania klientów dotyczące zdrowej żywności ewoluują, wykraczając poza żywność organiczną i rozszerzając się na kwestie krótkich obiegów, pozyskiwania lokalnego oraz produktów zrównoważonego rolnictwa. W ramach wsparcia dla tego kierunku rozwoju Grupa podejmie następujące działania:

 • Zwiększenie liczby partnerów wśród producentów do 50.000 (+11.000 w porównaniu do 2022 r.)

• Podwojenie liczby dostaw warzyw i owoców w ramach bardzo krótkich obiegów (dostawcy zlokalizowani w promieniu 50 km od sklepów) w Europie

• Uruchomienie formatu sklepów oferujących lokalne świeże produkty z okolicy pod marką „Potager City" we Francji

• Zwiększenie sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego w Europie do 500 mln EUR do 2026 r. (+65% w porównaniu do 2022 r.)

• Rozwój sprzedaży luzem – docelowo 150 mln EUR do 2026 r. (pięciokrotność w porównaniu do 2022 r.)

Dzięki tym inicjatywom Grupa zamierza osiągnąć cel 8 mld EUR sprzedaży certyfikowanych produktów zrównoważonych do 2026 r. (+40% w porównaniu do 2022 r.).

2. Omnikanałowość, wyjątkowa oferta usług

Dzięki technologii cyfrowej klienci Grupy korzystają z prostszych i lepszych rozwiązań w ramach
wyjątkowego ekosystemu Carrefour: sklepy w wielu formatach, odbiór produktów zamawianych elektronicznie w sklepie, albo dostawy do domu, a także usługi handlowe i finansowe. Na życzenie klienci Carrefour mogą być rozpoznawani na każdym etapie i korzystać z spersonalizowanych korzyści.

Klienci korzystający z omnikanałowości są bardziej przywiązani do marki. Ich konsumpcja jest średnio o 27% większa niż innych klientów od pierwszego zakupu e-commerce, przy czym  charakteryzują się wyższym wskaźnikiem zatrzymania (97%) niż klienci z samych sklepów, co potwierdzono w 2022 r.

Grupa potwierdza swój cel, by w 2026 r. klienci omnikanałowi stanowili 30% ogółu klientów Carrefour, w porównaniu do 11% w 2021 r. W tym celu Carrefour będzie nadal wzbogacał swój ekosystem omnikanałowy, a w szczególności jego zastosowania: bardziej spersonalizowane oferty, rozwiązania cyfrowe dla lepszej konsumpcji lub rozwiązania „antyinflacyjne” oraz cyfryzację wszystkich usług, katalogów, paragonów, kuponów i voucherów.

Wzmocnienie oraz przyspieszone uruchomienie formatów dyskontowych

• Hipermarket: pierwszy format dyskontowy w centrum naszego ekosystemu omnikanałowego. We wszystkich swoich hipermarketach oraz również poza Europą Carrefour uruchomi ukierunkowaną na konkurencyjność i produktywność metodę „Maxi”, która sprawdziła się w ostatnim roku, a która sprawia, że sklepy skupiają się na kluczowych potrzebach swoich klientów w zależności od obszaru, na przykład:

- Przystosowana i uproszczona oferta żywnościowa: redefinicja asortymentu dzięki danym, lepszej widoczności, a także dostępności marki Carrefour oraz niskim cenom, przystosowanym opakowaniom, opracowaniu kompletnej gamy produktów z całego świata. Do tego należy dodać 20% zmniejszenie asortymentu, co umożliwia lepszą czytelność produktów na półkach, zwiększone zakupy, a także uproszczenie operacji (zarządzanie zapasami, przepływy logistyczne, a także uzupełnianie towarów na półkach).

- Umasowione i czytelniejsze produkty niespożywcze: zwiększenie udziału produktów marki własnej do 50% stałego asortymentu w 2026 r. (w porównaniu do 32%), zmniejszenie asortymentów (-40% stałych produktów) w celu poprawy czytelności oraz dodanie produktów sezonowych i generalizacja przestrzeni „In & Out”.

 • Przyspieszona ekspansja Atacadao

Atacadao oferuje konkretne odpowiedzi na wyzwania związane z siłą nabywczą pieniądza, które okazały się bardzo skuteczne.

Carrefour ogłasza również:

 • Przyspieszenie ekspansji Atacadao, operatora B2B i B2C w Brazylii, docelowo 20 do 30 nowych otwarć sklepów rocznie do 2026 r. W połączeniu z konwersją dużych sklepów Grupa zamierza osiągnąć stan ponad 470 sklepów Atacadao w Brazylii do końca 2026 r.
 • Uruchomienie sieci Atacadao we Francji wraz z otwarciem pierwszego sklepu jesienią 2023 r. w regionie Île-de-France.

Ponadto Grupa nadal rozwija sieć Supeco, zwłaszcza w Hiszpanii, by docelowo osiągnąć stan 200 sklepów do 2026  r. (+80 w porównaniu do 2022 r.).

Dalsza ekspansja sklepów convenience

 • W oparciu o sukcesy osiągane od 2018 r., a także z uwzględnieniem znacznego potencjału rozwojowego Grupa kontynuuje szybką ekspansję formatu sklepów convenience, wyznaczając sobie cel +2.400 otwarć sklepów convenience do 2026 r., głównie w systemie franczyzowym.

Potwierdzenie naszych ambicji dotyczących e-commerce

 • Jak zaprezentowano podczas Dnia Cyfrowego – Digital Day w 2021 r., Grupa kontynuuje rozwój swojej oferty żywnościowej e-commerce we wszystkich formach (drive-through, dostawy do domu, dostawy ekspresowe, in-house lub w ramach współpracy partnerskiej). Prowadzi również ukierunkowany rozwój oferty niespożywczej, zwłaszcza poprzez swoje ryneczki.
 • Carrefour potwierdza swój cel wskaźnika GMV e-commerce na poziomie 10 mld EUR w 2026 r. oraz wzrost Stałych Dochodów Operacyjnych z działalności e-commerce o 200 mln EUR w 2026 w porównaniu do 2021 r.

Wzbogacenie oferty usługowej

Carrefour rozwija swoją ofertę usług w oparciu o swój model omnikanałowy, co przyczynia się do budowania lojalności klientów. Oferta jest zdigitalizowana i lepiej zintegrowana z naszym procesem zakupowym. Wykorzystanie danych klientów umożliwia lepsze targetowanie operacji handlowych oraz kontrolę kosztów związanych z zarządzaniem ryzykiem.

 • Usługi codzienne przyspieszają wzrost, by docelowo osiągnąć poziom 1,5 mld EUR GMV do 2026 r.
 • Oferta usług finansowych jest zróżnicowana, zarówno w segmencie B2C, jak i B2B, aby sprostać potrzebom wszystkich klientów.
 • Rozwiązania wprowadzane już w 2023 r. będą obejmować oferty „kup teraz, zapłać później” w sklepach, a także produkty przeznaczone dla seniorów.

Oferowane usługi finansowe i handlowe są stale zdigitalizowane i coraz lepiej integrowane z procesem zakupowym. Wykorzystanie danych klientów umożliwia lepsze targetowanie operacji handlowych oraz kontrolę kosztów związanych z zarządzaniem ryzykiem.

Pomimo trudniejszych warunków ekonomicznych niż 2021 r. Carrefour potwierdza, że strategia cyfrowa dla usług finansowych powinna wygenerować w 2026 r. dodatkowe Stałe Dochody Operacyjne na poziomie 200 mln EUR w porównaniu do 2021 r.

3. Mobilizacja ekosystemu do zwalczania zmian klimatycznych

W celu sprostaania oczekiwaniom klientów oraz ze względu na fakt, iż globalne ocieplenie stanowi poważny problem, Carrefour odnawia swoje zobowiązania do transformacji klimatycznej i przyspiesza ich realizację. Carrefour uzyskał dużą wiarygodność jako pionier w opracowywaniu i monitorowaniu inicjatyw CSR i zmiany żywieniowej w sektorze swojej działalności. Carrefour znajduje się w czołówce ratingów pozafinansowych w branży w skali globalnej. W obliczu coraz trudniejszych wyzwań związanych z klimatem Carrefour zwiększa swoje zobowiązania:

 • Zwalczanie odpadów:
 • 50% redukcja odpadów żywnościowych w sklepach do 2025 r. (w porównaniu do 2016 r.)
 • 100% odpadów w sklepach będzie odzyskiwanych do 2025 r.
 • 100% opakowań produktów marki własnej musi nadawać się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania do 2025 r.
 • 80% katalogów we Francji będzie mieć formę cyfrową do 2024 r.
 • Wyraźne zobowiązanie dotyczące klimatu i bioróżnorodności:
 • Carrefour potwierdza swój cel uzyskania neutralności emisyjnej do 2040 r. (w 2030 r. dla sektora e-commerce).
 • W 2020 r. Grupa przyjęła trajektorię 1,5°C w odniesieniu do emisji bezpośrednich. Carrefour obecnie prosi swoich głównych dostawców (Top 100) o przyjęcie trajektorii 1,5°C do 2026 r., a także zobowiązuje się usunąć ich z listy dostawców, jeżeli nie spełnią tego warunku.
 • Walka z wycinaniem lasów:
 • W Brazylii wołowina marki Carrefour będzie zupełnie „wolna od deforestacji” do 2026 r. dzięki wyprowadzeniu się z wszelkich obszarów ryzyka i skreślenie wszelkich hodowli w obszarach zagrożonych wycinką lasów z listy dostawców. Zobowiązanie to dotyczy to w równiej mierze innych marek sprzedawanych w sklepach sieci Carrefour do 2030 r.
 • Grupa tworzy Komitet ds. Lasów złożony z ekspertów, aby kierować działalnością Grupy ukierunkowaną na zwalczanie wycinki lasów.  Carrefour tworzy również fundusz w wysokości 10 mln EUR na finansowanie projektów przyczyniających się do zachowania bioróżnorodności.

II/ Budowanie firmy przyszłości

Innowacyjność stanowi podłoże historii i kultury Carrefour. Dzięki planowi Carrefour 2026, w pionierskim duchu organizacji Grupa uruchamia nowe inicjatywy w europejskich rozwiązaniach sprzedażowych w aspekcie swojej organizacji, optymalizacji swoich aktywów cyfrowych oraz nieruchomości, a także w aspekcie oszczędności energii i produkcji.

1) Wdrożenie nowej, prostszej organizacji

Carrefour wdroży prostszą i bardziej wydajną organizację, która wygeneruje oszczędności, co przyczyni się do większej konkurencyjności i innowacyjności Grupy. Gdzie to możliwe, Carrefour będzie opierać się na dobrych praktykach wypracowanych przez swoje franszyzy.

 • Większa synergia funkcji wsparcia i stworzenie europejskich centrów eksperckich, a co za tym idzie ograniczenie zatrudnienia w centralach
 • Połączenie negocjacji dotyczących produktów i zakupów niehandlowych w skali europejskiej ma przynieść osiągnięcie następujących celów do 2026 r.:
 • Ponad 50% dla produktów FMCG (+50pts), dzięki stworzeniu europejskiego centrum zakupowego Eureca dla dużych dostawców międzynarodowych
 • 30% dla produktów świeżych (+20pts), dzięki wykorzystaniu możliwości oferowanych przez centrum Socomo dla importowanych produktów świeżych
 • 70% dla oferty niespożywczej (+50pts) dzięki wdrożeniu scentralizowanej organizacji europejskiej i modelu biznesowego.
 • Masyfikacja zakupów niehandlowych w skali europejskiej na podstawie wspólnych specyfikacji
 • Przeprojektowanie procesów operacyjnych przy użyciu danych i rozwiązań cyfrowych (np. utworzenie zasięgów, zdigitalizowane całościowe zarządzanie przepływami logistycznymi, automatyzacja zadań).

Ambicje te uzupełniają już realizowane inicjatywy, które będą kontynuowane, co przyczyni się do osiągnięcia  celu 4 mld EUAR oszczędności do 2026 r.

 1. Model opiera się na franczyzach

Dzięki wkładowi naszych franczyzobiorców oraz sklepów dzierżawionych w rozwój i wyniki Grupy, szczególnie od 2018 r., Carrefour stawia na rozwój franczyzy jako istotnego modelu swojej działalności.

 • Carrefour udoskonali dialog, usługi oraz jakość pomocy na rzecz franczyzobiorców, których liczba stale rośnie.
 • Ponad 90% przyszłych sklepów w Europie będzie otwieranych w modelu franczyzy.
 • Grupa kontynuuje transfer sklepów do modelu franczyzowego oraz dzierżawy w Europie w oparciu o obiektywne kryteria wyników oraz oceny rocznej.
 • Obecna już w blisko 40 terytoriach dzięki partnerom międzynarodowym Grupa zamierza otworzyć 10 nowych rynków do 2026 r., głównie w Afryce/na Bliskim Wschodzie oraz w Ameryce Łacińskiej, a także przyspieszyć eksport produktów marki Carrefour.
 1. Uwolnienie wartości wszystkich aktywów

Carrefour łączy siły z Publicis, by stać się liderem rynku Retail media w Europie i Ameryce Łacińskiej.

Uwzględniając sukces platformy Carrefour Links od jej uruchomienia w 2021 r., która już zdobyła blisko 300 klientów, a także potwierdzenie ogromnego potencjału tej działalności, Carrefour łączy siły z Publicis, by stworzyć lidera w sektorze Retail media.

W ostatnich latach spółka Publicis zbudowała potężną technologię ukierunkowaną na Retail media, szczególnie po przejęciu Epsilon i CitrusAd. W czerwcu 2022 r. Publicis uruchomiła pierwszą w branży platformę Retail media łączącą w sobie rozwiązania on-site i off-site.

Partnerska współpraca Carrefour i Publicis przybierze formę spółki joint venture z 51% udziałów Carrefour.

Ten nowy podmiot będzie wykorzystywać zarówno zaawansowane technologie Publicis, jak i wiedzę i doświadczenie Carrefour w sektorze Retail media, w celu stworzenia mocnego gracza na tym rynku o ogromnym potencjale rozwojowym. Działalność obejmie cały łańcuch wartości Retail media, od stworzenia wykazu produktów po pełny  marketing rozwiązań dla reklamodawców i miejsc robienia zakupów, pokrywając zasięgiem geograficznym Europę kontynentalną, Brazylię i Argentynę. Spółka ta umożliwi Carrefour przesunięcie się w górę łańcucha wartości i zdobycie nowych obszarów geograficznych w Retail media. Umożliwi to nam również pozyskanie partnerów detalicznych z innych branż, centrów usługowych oraz platform e-commerce posiadających własne bazy klientów.

Ta nowa inicjatywa umożliwi spółce przekroczenie celu 200 mln EUR dodatkowych Stałych Dochodów Operacyjnych do 2026 r. (w porównaniu do 2021 r.) ogłoszonego podczas Digital Day.

Maksymalizacja wartości nieruchomości Grupy

 • W samej Francji Carrefour zidentyfikował około 100 obiektów, które mogą zostać przekształcone na cele mieszkaniowe, biura lub sklepy. Firma planuje przeprowadzenie tych operacji w okresie od teraz do 2030 r. we współpracy z obecnie wybieranymi deweloperami. Stwierdzono potencjał do wybudowania powierzchni 1,5 mln m2. Carrefour szacuje swój potencjał wytworzenia wartości na ok. 500 mln EUR.
 • W Brazylii Carrefour przeniesie swoje nieruchomości (Carrefour, Atacadao oraz BIG) do nowej firmy ds. zarządzania nieruchomościami, która będzie największą spółką nieruchomościową w Ameryce Południowej. Carrefour planuje udostępnienie swojego kapitału partnerom mniejszościowym w celu wsparcia swojego dalszego rozwoju i wykorzystywania możliwości związanych z krystalizacją wartości. Na samym początku owa spółka ds. nieruchomości otrzyma około 1,5 mld BRL rocznie w czynszach.

Produkcja energii fotowoltaicznej i zmniejszenie zużycia energii

 • Carrefour wraz z obecnie wybieranym partnerem uruchomi produkcję energii fotowoltaicznej dzięki instalacji i eksploatacji paneli słonecznych o powierzchni 4,5 mln m2 na swoich parkingach we Francji, Hiszpanii i Brazylii, co stanowi prawie jeden TwH teoretycznie możliwej do wyprodukowania energii rocznie w 2027 r.
 • Carrefour podwoi swoje inwestycje w celu zmniejszenia zużycia energii do 200 mln EUR w latach 2023-2026. Umożliwi to Grupie zmniejszenie zużycia energii o 20% do 2026 r., przy czym we Francji 20% ten cel ma być osiągnięty do 2024 r. zgodnie z celem 27,5% do 2030 r.
 1. Bardziej inkluzywna Grupa

Wzmacnianie inkluzywności

Jako jeden z największych prywatnych pracodawców w każdym z krajów prowadzenia działalności, Carrefour ponosi szczególną odpowiedzialność w kwestii inkluzywności:

 • Carrefour uruchamia politykę promowania różnorodności pochodzenia, wykorzystując w tym celu pierwszą w 100% anonimową i dobrowolną ankietę, która będzie prowadzona we Francji od stycznia 2023 r. Będzie ona przeprowadzana co dwa lata w celu zmiany oblicza spółki do 2026 r.
 • W swoim planie strategicznym Carrefour zwraca szczególną uwagę na niepełnosprawność, ustalając cel zatrudnienia 15.000 osób z niepełnosprawnościami w całej Grupie do 2026 r. (+50% w porównaniu do 2022 r.).

Wzmocnienie spójności Grupy

 • Mobilność w górę drabiny społecznej dzięki pracy stanowi jedną z wartości napędzających rozwój Carrefour od chwili powstania spółki. Aby przyspieszyć dostęp do stanowisk kierowniczych, Carrefour podwaja liczbę absolwentów Szkoły dla Liderów. Tym samym do 2026 r. szkołę ukończy 5.000 pracowników.
 • By wspierać wszystkie osoby w dostosowaniu się do przyszłych stanowisk oraz nowych sposobów pracy, do 2024 r. 100% pracowników otrzyma szkolenie cyfrowe w ramach Digital Retail Academy.
 • Aby umożliwić wszystkim pracownikom dzielenie się sukcesami Grupy, w pierwszej połowie 2023 r. uruchomiony zostanie Plan akcji pracowniczych Carrefour Invest oferowany 350.000 pracowników Grupy. Przychody z niego zostaną alokowane na finansowanie realizowanych przez Grupę projektów CSR.

Lepszy model konkurencyjny tworzący większą wartość

Dalsze pozyskiwanie udziałów w rynku dzięki większej konkurencyjności

Na podstawie ulepszonego modelu oraz jego projektów rozwojowych Carrefour ustanowił cel dalszego pozyskiwania udziałów w rynku w kluczowych obszarach geograficznych. By to osiągnąć, Grupa będzie regularnie inwestować w swoją konkurencyjność, szczególnie dzięki zasobom pozyskanym w wyniku realizacji planu oszczędności 4 mld EUR.

Ciągły wzrost Stałych Dochodów Operacyjnych

Dynamika wzrostu w połączeniu z zoptymalizowanym modelem biznesowym oraz synergiami przewidywanymi w wyniku integracji Grupo BIG (2 mld BRL EBITDA przewidywane w 2025 r.) przyczyni się do wzrostu EBITDA oraz Stałych Dochodów Operacyjnych.

Wzrost inwestycji rocznych

By wdrożyć ten nowy plan strategiczny, Carrefour zwiększa swój roczny budżet inwestycyjny do 2,0 mld EUR rocznie (poprzednio 1,7 mld EUR) w celu:

 • Sfinansowania przyspieszonej ekspansji sieci Atacadao w Brazylii (ok. 150 mln EUR CAPEX dodatkowo)
 • Podwojenia do 200 mln EUR (z obecnego poziomu 100 mln EUR) budżetu przeznaczonego na realizację projektów ukierunkowanych na zmniejszenie zużycia energii.
 • Wsparcia dla wdrożenia metody „Maxi” we wszystkich sklepach europejskich, co oznacza ok. 50 mln EUR dodatkowo do rocznego budżetu na przemodelowanie sklepów.

Budżet ten będzie obejmować 600 mln EUR przeznaczonych na transformację cyfrową Grupy, jak ogłoszono podczas Digital Day.

Silny wzrost wolnych przepływów pieniężnych netto

Carrefour wykorzysta „kulturę gotówki” obowiązującą obecnie na wszystkich szczeblach organizacji, aby wzmóc generowanie środków pieniężnych. Do 2026 roku wzrost EBITDA Grupy zwiększy wolne przepływy pieniężne netto do poziomu ponad 1,7 mld euro.

Silny bilans

Grupa uważa, że jej silny bilans jest kluczowym atutem w obecnej sytuacji makroekonomicznej oraz w obliczu zmian zachodzących w branży. Carrefour zamierza utrzymać rating kredytowy „Solid Investment Grade” przez okres trwania planu.

Polityka alokacji kapitału

Wygenerowana środki pieniężne umożliwią coroczną wypłatę dywidendy, zwiększanej o co najmniej 5% rocznie.

Równolegle grupa będzie nadal prowadzić politykę wykupu akcji zainicjowaną w 2021 roku przy okazji wdrożenia rocznych programów.

Carrefour mógłby selektywnie wykorzystywać szanse ma średniej wielkości projekty wzrostu zewnętrznego na
swoich rynkach.

Mocny i odporny profil działalności

Plan Carrefour 2026 pozwoli wypracować silniejszy i bardziej odporny model działania, w szczególności dzięki:

 • Silnej dynamice wzrostu istniejących aktywów oraz rozbudowie formatów dyskontowych
 • Zwiększonej konkurencyjności
 • Modelowi biznesowemu zbudowanemu na rozpoznawalnej i wyróżniającej się marce własnej
 • Roli lidera działającego na rzecz transformacji żywieniowej dla wszystkich
 • Obecności w nowych, pokrewnych sektorach
 • Istotnym postępom w zakresie integracji i spójności
 • Silniejszemu profilowi finansowemu, poprzez wzrost wyników operacyjnych i wolnych przepływów pieniężnych netto