Postępy Carrefour Polska w realizacji zaangażowania w European Chicken Commitment

Postępy Carrefour Polska w realizacji zaangażowania w European Chicken Commitment

  • 14.12.2023
  • Transformacja żywieniowa

W Carrefour kwestia dobrostanu zwierząt od lat stanowi jeden z priorytetów zrównoważonego rozwoju. W ramach naszej strategii w maju 2021 roku jako pierwsza sieć handlowa w Polsce przystąpiliśmy do European Chicken Commitment, europejskiej inicjatywy, której celem jest poprawa dobrostanu kurcząt mięsnych. Prezentujemy postępy w realizacji naszego zaangażowania na koniec 2022 roku, które są przez nas stale monitorowane.

Wymagania ECC, których wdrożenie zobowiązaliśmy się zrealizować do 2026 r., dotyczą świeżego i mrożonego mięsa z kurcząt oraz produktów przetworzonych zawierających min. 50% mięsa drobiowego sprzedawanych pod marką własną Carrefour.

Poniżej prezentujemy wyniki dla poszczególnych kryteriów osiągnięte w 2022 r. (wdrożenie kryterium dla % ilości sprzedanych)

● Rasa wolniej rosnąca zatwierdzona przez ECC: 28%

● Stosowanie maksymalnej gęstości hodowlanej wynoszącej 30 kg/m²: 28%

● Światło minimum 50 luksów, zawiera światło naturalne: 28%

● Co najmniej 2 metry dostępnej przestrzeni na grzędzie na 1000 ptaków: 28%

● 2 podłoża do dziobania na 1000 ptaków: 0%

● Niestosowanie klatek i systemów wielopoziomowych: 100%

● Ogłuszanie w kontrolowanej atmosferze z użyciem obojętnego gazu, systemów wielofazowych lub efektywnego ogłuszania elektrycznego bez inwersji przyżyciowej: 38%

● Stosowanie wymogów związanych z jakością powietrza z Aneksu 2.3. Dyrektywy UE o brojlerach: 100%

● Niezależny zewnętrzny audit ECC: 0%

Wdrożenie wymogów ECC wiąże się z dodatkowymi inwestycjami i kosztami dla dostawców. W związku z trudną, niestabilną sytuacją ekonomiczną większość dostawców produktów przetworzonych nie jest w stanie określić daty zakończenia realizacji wytycznych ECC, jednak przystępując do inicjatywy ECC zobowiązaliśmy dostawców, by nastąpiło to do końca 2026 roku. Zachęcamy naszych partnerów, aby pomimo uwarunkowań ekonomicznych podejmowali działania dla poprawy dobrostanu kurcząt najszybciej jak to możliwe lub w ramach aktualnie posiadanych przez nich zasobów.

Jednocześnie należy podkreślić, że hodowcy, od których pozyskujemy świeże mięso sprzedawane pod marką Jakość z Natury wdrożyli już 7 z 9 wyżej wymienionych kryteriów ECC. Ponadto, od przyszłego roku wdrożenie wymagań ECC będzie kontrolowane przez niezależnych audytorów w ramach audytów technicznych w hodowlach kurcząt dedykowanych dla marki Jakość z Natury.