Kontakt

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Infolinia Carrefour Polska

Opłata za połączenie według taryf/cenników operatorów.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa (Administrator).
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@carrefour.pl, telefonicznie pod numerem + 48 801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celach związanych z obsługą klientów i interesantów za pośrednictwem Infolinii Carrefour oraz udostępnionego adres mailowego kontakt@carrefour.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przyjmowaniu i udzielaniu odpowiedzi na dokonywane przez Klientów zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) w celu monitorowania jakości obsługi i weryfikacji pracy konsultantów obsługujących infolinię/mail kontaktowy kontakt@carrefour.pl, jak również w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na dbaniu o jak najwyższą jakość obsługi na rzecz klientów i interesantów, a także pracy konsultantów oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących komunikacji telefonicznej.
5. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z wykonywaniem umowy, w szczególności takie jak obsługa Infolinii i maila kontaktowego, dostawcom systemów informatycznych, usług IT, usług prawnych, podatkowych i audytorskich oraz spółkom z Grupy Carrefour.
6. Nagrania połączeń z Infolinią Carrefour oraz inne przetwarzane dane przekazane w trakcie obsługi (także poprzez korespondencję na skrzynkę mailową kontakt@carrefour.pl) będą przechowywane przez okres trwania umowy w przypadku rejestracji w programie lojalnościowym, zaś w pozostałych przypadkach – przez czas obsługi dokonanego zgłoszenia. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony do upływu terminu przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
9. Podanie danych osobowych poprzez nagranie rozmowy (w przypadku infolinii) oraz podanie danych w treści zgłoszenia (w mailu kontaktowym) jest dobrowolne, jednakże w przypadku kontaktu przy użyciu adresu e-mail niezbędne do przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia i udzielenie odpowiedzi na zgłoszenia. Podanie danych może być niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie dokonane za pośrednictwem infolinii.

10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do Państwa trzeciego, tj. USA, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, uwzględniającej Standardowe Klauzule Umowne przyjęte przez Komisję Europejską.
11. Na podstawie Pani/Pana danych Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji (w tym przez profilowanie).
12. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora dostępne są na jego stronie internetowej w Polityce Prywatności.

Centrala Carrefour Polska

Opłata za połączenie według taryf/cenników operatorów.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa („Administrator”).
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: kontakt@carrefour.pl, telefonicznie pod numerem 801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego na udostępniony adres mailowy, przekazanego za pomocą kontaktu telefonicznego za pomocą udostępnionego numeru telefonu kontaktowego lub wysłanego na wskazany adres korespondencyjny– podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przyjmowaniu i udzielaniu odpowiedzi na zgłoszenia Klientów (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności
c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadniony interes administratora polega na umożliwieniu mu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie obsługi klienta, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, prawne, podatkowe, audytorskie, pocztowe i kurierskie, a także spółkom z Grupy Carrefour.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane/przekazane zgłoszenie. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu w celu analitycznym i statystycznym dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
8. Podanie danych osobowych w treści zgłoszenia jest dobrowolne, jednakże podania danych w przypadku zgłoszeń listownych i mailowych uniemożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na przesłaną korespondencję.

9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora do państwa trzeciego, tj. USA – na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawierającej Standardowe Klauzule Ochrony Danych przyjęte przez Komisję Europejską.
10. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w tym przez profilowanie.