Kontakt

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Infolinia Carrefour Polska

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa).
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail carrefour@galluppolska.pl, telefonicznie pod numerem + 48 801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celach związanych z obsługą klientów i interesantów za pośrednictwem Infolinii Carrefour oraz udostępnionego adres mailowego carrefour@galluppolska.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi Infolinii Carrefour oraz maila kontaktowego Carrefour (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celu monitorowania jakości obsługi i weryfikacji pracy konsultantów obsługujących infolinię/mail kontaktowy carrefour@galluppolska.pl, jak również w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na dbaniu o jak najwyższą jakość obsługi na rzecz klientów i interesantów, a także pracy konsultantów oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących komunikacji telefonicznej.
5. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z wykonywaniem umowy, w szczególności takie jak obsługa Infolinii i maila kontaktowego, oraz dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
6. Nagrania połączeń z Infolinią Carrefour oraz inne przetwarzane dane przekazane w trakcie obsługi (także poprzez korespondencję na skrzynkę mailową carrefour@galluppolska.pl) będą przechowywane przez okres trwania umowy w przypadku rejestracji w programie lojalnościowym, zaś w pozostałych przypadkach – do czasu załatwienia sprawy klientów i interesantów. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz prawo ograniczenia przetwarzania.
8. Jako że Pani/Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani / dostarczył Pan administratorowi tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Szczegóły w tym zakresie opisane są w na stronie internetowej Administratora w Polityce Prywatności.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu monitorowania jakości obsługi i weryfikacji pracy konsultantów obsługujących infolinię oraz mail kontaktowy, jak również w celach analitycznych i statystycznych.
10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
11. Podanie danych osobowych poprzez nagranie rozmowy (w przypadku infolinii) oraz podanie danych w treści zgłoszenia (w mailu kontaktowym) jest wymagane przez Administratora w celu świadczenia usługi Infolinii Carrefour oraz usługi maila kontaktowego. Brak podania danych we wskazany wyżej sposób uniemożliwi świadczenie usługi Infolinii lub maila kontaktowego.
12. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora dostępne są na jego stronie internetowej w Polityce Prywatności.

Centrala Carrefour Polska

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa).
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: carrefour@galluppolska.pl, telefonicznie pod numerem 801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@carrefour.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego na udostępniony adres mailowy, przekazanego za pomocą kontaktu telefonicznego za pomocą udostępnionego numeru telefonu kontaktowego lub wysłanego na wskazany adres korespondencyjny– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności
c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadniony interes administratora polega na umożliwieniu mu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, agencjom PR, eventowym, marketingowym oraz zarządzającym stronami internetowymi, organizacjom pozarządowym, podmiotom prowadzącym usługi wykonawcze (architektoniczne, projektowo-budowlane, wykończeniowe) oraz w zakresie obsługi klienta, prawnej i windykacyjnej, najemcom, pośrednikom w obrocie nieruchomościami, a w przypadku żądania wysłania odpowiedzi na zgłoszenie pocztą tradycyjną, operatorom pocztowym.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłane/przekazane zgłoszenie. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu w celu analitycznym i statystycznym dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnianego interesu administratora, to jest przetwarzania danych w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora oraz w celach analitycznych i statystycznych.
9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
10. Podanie danych osobowych w treści zgłoszenia jest wymagane przez Administratora w celu świadczenia usługi telefonu kontaktowego oraz usługi maila kontaktowego. Brak podania danych we wskazany wyżej sposób uniemożliwi świadczenie usługi.