Kontakt

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Infolinia Carrefour Polska

Opłata za połączenie według taryf/cenników operatorów.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carrefour Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - ul. Targowa 72, 03- 734 Warszawa (Administrator).
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail [email protected], telefonicznie pod numerem + 48 801 200 000 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celach związanych z obsługą klientów i interesantów za pośrednictwem Infolinii Carrefour oraz udostępnionego adres mailowego [email protected]. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przyjmowaniu i udzielaniu odpowiedzi na dokonywane przez Klientów zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) w celu monitorowania jakości obsługi i weryfikacji pracy konsultantów obsługujących infolinię/mail kontaktowy [email protected], jak również w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na dbaniu o jak najwyższą jakość obsługi na rzecz klientów i interesantów, a także pracy konsultantów oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących komunikacji telefonicznej.
5. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z wykonywaniem umowy, w szczególności takie jak obsługa Infolinii i maila kontaktowego, dostawcom systemów informatycznych, usług IT, usług prawnych, podatkowych i audytorskich oraz spółkom z Grupy Carrefour.
6. Nagrania połączeń z Infolinią Carrefour oraz inne przetwarzane dane przekazane w trakcie obsługi (także poprzez korespondencję na skrzynkę mailową [email protected]) będą przechowywane przez okres trwania umowy w przypadku rejestracji w programie lojalnościowym, zaś w pozostałych przypadkach – przez czas obsługi dokonanego zgłoszenia. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony do upływu terminu przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
9. Podanie danych osobowych poprzez nagranie rozmowy (w przypadku infolinii) oraz podanie danych w treści zgłoszenia (w mailu kontaktowym) jest dobrowolne, jednakże w przypadku kontaktu przy użyciu adresu e-mail niezbędne do przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia i udzielenie odpowiedzi na zgłoszenia. Podanie danych może być niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie dokonane za pośrednictwem infolinii.

10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do Państwa trzeciego, tj. USA, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, uwzględniającej Standardowe Klauzule Umowne przyjęte przez Komisję Europejską.
11. Na podstawie Pani/Pana danych Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji (w tym przez profilowanie).
12. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora dostępne są na jego stronie internetowej w Polityce Prywatności.

Centrala Carrefour Polska

Opłata za połączenie według taryf/cenników operatorów.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carrefour Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, 03-734 Warszawa (dalej: „Carrefour Polska” lub „administrator”).
2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: [email protected], telefonicznie pod wskazanym powyżej numerem lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia oraz w celu przygotowania i wysłania do Pani/Pana odpowiedzi na zgłoszenie. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 [RODO].
b) w monitorowania jakości obsługi Klientów oraz w celach analitycznych i statystycznych. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.
c) w celu obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ustaleniu istnienia ewentualnych roszczeń oraz obronie przed wnoszonymi przeciwko Carrefour Polska roszczeniami.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Carrefour Polska w obszarze archiwizacji i niszczenia dokumentacji, usług informatycznych, prawnych, podatkowych, audytorskich firmom kurierskim i pocztowym oraz podmiotom z grupy Carrefour.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez niezbędny do przygotowania odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie oraz przekazania Pani/Panu treści odpowiedzi. Po tym okresie dane mogą być przetwarzane do upływu terminu przedawnienia roszczeń w zakresie niezbędnym do ustalenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani zwykłego pobytu lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Administrator może przekazać Pani/Pana dane do państwa trzeciego, tj. USA – na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, wydanej zgodnie z art. 45 RODO przez Komisję Europejską – do podmiotu objętego certyfikacją w ramach zawartej pomiędzy Unią Europejską a USA umowy w przedmiocie ochrony prywatności („Data Privacy Framework”).
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w przypadku konieczności udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenie w formie listownej, mailowej lub telefonicznej.
10. Na podstawie Pani/Pana danych administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym poprzez profilowanie.